Cesta: Informace o škole » Školská rada » Jednací řád


JEDNACÍ ŘÁD

Školské rady při Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí

757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 628

Článek 1

Usnesením Rady Zlínského kraje ze dne 21.11.2005 pod č. j. 1075-05-P01 byla zřízena s účinnosti od 1.1.2006 Školská rada při Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí - příspěvkové organizaci Zlínského kraje, pro pracoviště SPŠ stavební - Máchova 628 a pracoviště SOU - Komenského 2.

Článek 2

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon").

Článek 3

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví na prvním zasedání každého kalendářního roku na daný rok. Zasedání školské rady svolává její předseda, popř. místopředseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Článek 4

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 5

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Článek 6

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 7

Školská rada schvaluje nadpoloviční většinou všech svých členů:

  • Výroční zprávu o činnosti školy
  • Školní řád a navrhuje jeho změny
  • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

O schválení těchto dokumentů rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. V případě neschválení dokumentu předloží ředitel dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel. V případě neschválení dokumentu při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

V ostatních případech se usnáší školská rada většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 8

Školská rada :

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu školství a dalším orgánům státní správy
  • má přístup k informacím o škole a dokumentaci školy, informace chráněné zvláštními právními předpisy, poskytne ředitel školy školské radě pouze za       podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy
Článek 9

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady.

Článek 10

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, dále v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona.

Článek 11

Změny, doplňky nebo vydání nového Jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 12

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2006

 

 

 

 


Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek