Cesta: Informace o škole » Školní jídelna


Přihlášení a odhlášení stravy,

popřípadě změna hlavního jídla se může provést do 11.30 hod. na následující den

 • v objednacím boxu, umístěném v ŠJ  /kartou/
 • na internetových stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 3043
 • osobně u vedoucí ŠJ
 • telefonicky na čísle 571 751 026 nebo 571 751 011

Označování alergenů na jídelním lístku a seznam alergenů

ke stažení: Alergeny.pdf


Vnitřní řád školní jídelny

V souladu s vyhláškou 463/2011 S., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. naše  školní jídelna zabezpečuje:

 • školní stravování
  • obědy žáků školy
  • celodenní stravování žáků ubytovaných na DM:
                                                       snídaně, přesnídávka
                                                       oběd
                                                       I. večeře, svačina
                                                       II. večeře,
  po dobu jejich přítomnosti ve škole.
 • závodní stravování – zaměstnanců školy v průběhu jejich pracovní směny a důchodců školy, řídí se Vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. a Kolektivní smlouvou školy
 • doplňková činnost kuchyně - zahrnuje ostatní strávníky v rámci doplňkové činnosti školy. 

Finanční normativ sleduje a upravuje vedoucí školní jídelny v souladu s novelou Vyhlášky MŠMT 463/2011 a  Vyhláškou MŠMT 84/2005 o závodním stravování s ohledem na cenové relace potravin a zásady správné výživy. Výši finančního normativu schvaluje ředitel školy.

Na závodní stravování a doplňkovou činnost ŠJ se vztahuje 15% DPH.


Ceny jídel platné od 1. srpna 2017:

Druh

žáci

závodní stravování

DPH 15 %

cizí strávníci

DPH 15 %

zaměst. FKSP 12,61

důchodci

FKSP ----

snídaně
přesnídávka

 25,-

 

 

 

oběd

 30,-

 20,-

 35,-

65,-

svačina
I. večeře

 35,-

16,–

 

 

II. večeře

14,-

 

 

 


Strava se hradí zálohově
na následující měsíc s průběžným vyúčtováním přeplatků a nedoplatků

 • povolením k inkasu z bankovního účtu
  číslo účtu ŠJ: 6839350257/0100
  Inkaso z účtu probíhá okolo 20. dne v měsíci. Po přijetí platby na účet ŠJ je strávník přihlášený k odebírání stravy na následující měsíc.
 • poštovní poukázkou
  Po prokázání se dokladem o úhradě v kanceláři ŠJ je strávník přihlášený k odebírání stravy na následující měsíc.
  V letošním školním roce 2018/19 se budou platby poštovní poukázkou postupně převádět na platby bankovním inkasem.


Poplatek za ubytování  hradí žáci ubytovaní na DM zároveň se stravným. Výši určuje ředitel školy. Měsíční úhrady stanovuje vedoucí DM v souladu s Vnitřním řádem DM.


Systém kreditních karet slouží k evidenci výdeje a umožňuje přihlášení, odhlášení, popřípadě výběr obědu ze dvou hlavních jídel. Strávník obdrží kreditní kartu v kanceláři školní jídelny. První kreditní karta je zdarma. Ztráta karty se ihned po zjištění hlásí u vedoucí ŠJ. Další karta, při poškození nebo ztrátě, se hradí hotově 40,- Kč. Stravující je povinen si kartu opatřit. 


Přihlášení, odhlášení stravy,

popřípadě změnu hlavního jídla si strávník může provést  do 11.30 hod. na následující den

 • v objednacím boxu, umístěném v ŠJ  /kartou/
 • na internetových stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 3043  /po nahlášení uživatelského jména a hesla u vedoucí ŠJ/
 • osobně u vedoucí ŠJ
 • telefonicky na čísle 571 751 026 nebo 571 751 011.

Výběr obědu ze dvou druhů hlavních jídel

Stravujícímu je po přihlášení automaticky přiřazen oběd č. 1. Změnu na oběd č. 2 si provádí sám, na stejném místě, jako přihlášení nebo odhlášení stravy.


Stravu do jídlonosiče žákům

povoluje vedoucí ŠJ pouze první den nemoci, kdy strava nemohla být včas odhlášena. Další dny nemoci je žák povinen stravu odhlásit, jinak je účtována plná cena 

 • snídaně a přesn. 43,50 Kč /25,- potraviny + 18,50 režijní náklady/ 
 • oběd 48,50 Kč /30,- potraviny + 18,50 režijní náklady/
 • svačina a večeře 53,50 Kč / 35,00 potraviny +  18,50 režijní náklady/

Oběd z jídlonosiče je nutné neprodleně spotřebovat.


Doba výdeje

je pevně stanovena a je podřízena organizačním potřebám školy. Změny výdejní doby jsou s časovým předstihem oznamovány na nástěnce školní jídelny.

Doba výdeje pro žáky a zaměstnance školy:

snídaně, přesnídávka       6.45 -  7.15

obědy                             11.15 - 13.15                                 

svačina, večeře              17.00 -  17.30

 

Doba výdeje pro cizí strávníky:

obědy               10.30 – 10.50            výdej do jídlonosičů 
                                                       /pro neprodlenou spotřebu/

                         10.50 – 11.15            výdej na talíř  


Organizace výdeje jídel

Výdej jídel probíhá ve výše stanovenou dobu ve školní jídelně, je určen pro strávníky, kteří mají objednané jídlo a děje se tímto způsobem:

 • přicházející strávník se postaví do řady po levé straně jídelny
 • postupuje směrem k vozíku s podnosy a příbory
 • postupně si odebere podnos, příbor a  polévku
 • po evidenci karty ve snímači na výdejním pultě si odebere předem zvolené hlavní jídlo
 • sám si načepuje nápoj z nádob připravených na nápojovém stole v přední části jídelny do sklenice odebrané ze zásobníku na stejném místě
 • odnese si jídlo ke stolu
 • neprodleně po skončení  jídla odnese podnos s použitým nádobím k okénku k tomu určenému umístěnému napravo čelní strany jídelny
 • z jídelny je zákaz vynášení školního nádobí

Stravující se dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a  mají na paměti nebezpečí úrazu. Při svém počínání šetří vybavení školní jídelny.

Pedagogickýdozor zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků po dobu výdeje školních jídel, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.

První pomoc zabezpečuje v případě potřeby pedagogický dozor. Nejbližší lékárnička a telefon je ve školní kuchyni.

Hasicí přístroj je umístěn na čelní stěně školní jídelny.

 

Jídelní lístek je  aktualizovaný vedoucí ŠJ a je umístěný

 • na nástěnce školní jídelny v celém znění

 • v PC boxu ve školní jídelně - orientačně, omezen prostorem PC programu
 • na www.strava.cz, číslo zařízení 3043 – orientačně, omezen prostorem PC programu


Úřední doba
vedoucí školní jídelny: 10.45 – 11.45 hodin,
                                                     12.15 – 13.15 hodin

 

Strávníci jsou seznámeni s Vnitřním řádem školní jídelny:

 • vyvěšením na nástěnce ŠJ
 • na www.spsstavvm.cz
 • průběžně, osobní informací vedoucí ŠJ ve třídách nebo v kanceláři ŠJ.


Strávníci mají právo:

 • stravovat se  ve školní jídelně podle školského zákona 561/2004 Sb.
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na porci jídla odpovídající normativu
 • na dostatek času pro konzumaci jídla
 • na kulturní prostředí stolování


Strávníci jsou povinni
Vnitřní řád školní jídelny dodržovat.

 

 

Vypracovala:        Masaříková Marcela, ved. školní jídelny

Schválila:             Ing. Mikuláštíková Jindra, MBA, ředitelka školy    

 

Valašské Meziříčí dne  24. 7. 2017

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Termíny konání závěrečných zkoušek v podzimním zkušebním období 2020

Termíny konání jednotlivých zkoušek v září 2020 s určením času a místa zahájení zkoušek. »

Zrušení mimořádného opatření za dne 19. června 2020

s účinností od 1. 7. 2020 »

Vydání vysvědčení pro 1.–3. ročník maturitních oborů a 1.–2. ročník učebních oborů

30. 6. 2020 »

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

pro školní rok 2020/2021 »

Mimořádné opatření MZ ČR o omezení provozu škol a školských zařízení

s účinností ode dne 27. června do 30. června 2020 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz