Cesta: Informace o škole » Školní jídelna


Přihlášení a odhlášení stravy,

popřípadě změna hlavního jídla se může provést do 11.00 hod. na následující den

 • v objednacím boxu, umístěném v ŠJ  /kartou/
 • na internetových stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 3043
 • osobně u vedoucí ŠJ
 • telefonicky na čísle 571 751 026 nebo 571 751 011

Označování alergenů na jídelním lístku a seznam alergenů

ke stažení: Alergeny.pdf


Vnitřní řád školní jídelny

V souladu s vyhláškou 463/2011 S., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. naše školní jídelna zabezpečuje:

 • školní stravování
  • obědy žáků školy
  • celodenní stravování žáků ubytovaných na DM:
                                                       snídaně, přesnídávka
                                                       oběd
                                                       I. večeře, svačina
                                                       II. večeře,
  po dobu jejich přítomnosti ve škole.
 • závodní stravování – zaměstnanců školy v průběhu jejich pracovní směny a důchodců školy, řídí se Vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. a Kolektivní smlouvou školy
 • doplňková činnost kuchyně - zahrnuje ostatní strávníky v rámci doplňkové činnosti školy. Cizím strávníkům nabízíme od 1. 9. 2020 z hygienických důvodů prioritně jídlo na talíř. V případě nenadálé časové tísně prodej jednorázových nádob na přenos jídla. 

Finanční normativ sleduje a upravuje vedoucí školní jídelny v souladu s novelou Vyhlášky MŠMT 463/2011 a Vyhláškou MŠMT 84/2005 o závodním stravování s ohledem na cenové relace potravin a zásady správné výživy. Výši finančního normativu schvaluje ředitelka školy.

Na závodní stravování a doplňkovou činnost ŠJ se vztahuje 15% DPH.


Ceny jídel platné od 1. srpna 2020:

Druh

žáci

Závodní stravování
DPH 10 %

Cizí strávníci

Zaměstnanci
+ přísp. FKSP

Šk. důchodci

Na talíř
10 % DPH
Diakonie
15 % DPH

snídaně
přesnídávka

 29,-

 

 

 

oběd

 35,-

 24,-

 39,-

75,-

80,-

svačina
I. večeře

 41,-

19,–

 

 

II. večeře

15,-

 

 

 


Strava se hradí zálohově
na následující měsíc s průběžným vyúčtováním přeplatků a nedoplatků

 • povolením k inkasu z bankovního účtu
  číslo účtu ŠJ: 6839350257/0100
  Inkaso z účtu probíhá okolo 20. dne v měsíci. Po přijetí platby na účet ŠJ je strávník přihlášený k odebírání stravy na následující měsíc.


Poplatek za ubytování hradí žáci ubytovaní na DM zároveň se stravným. Výši určuje ředitelka školy. Měsíční úhrady stanovuje vedoucí DM v souladu s Vnitřním řádem DM.


Systém kreditních karet slouží k evidenci výdeje a umožňuje přihlášení, odhlášení, popřípadě výběr obědu ze dvou hlavních jídel. Strávník obdrží kreditní kartu v kanceláři školní jídelny. První kreditní karta je zdarma. Ztráta karty se ihned po zjištění hlásí u vedoucí ŠJ. Další karta, při poškození nebo ztrátě, se hradí hotově 40,- Kč. Stravující je povinen si kartu opatřit. 


Přihlášení, odhlášení stravy,

popřípadě změnu hlavního jídla si strávník může provést do 11.00 hod. na následující den

 • v objednacím boxu, umístěném v ŠJ  /kartou/
 • na internetových stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 3043  /po nahlášení uživatelského jména a hesla u vedoucí ŠJ/
 • osobně u vedoucí ŠJ
 • telefonicky na čísle 571 751 026 nebo 571 751 011.

Výběr obědu ze dvou druhů hlavních jídel

Stravujícímu je po přihlášení automaticky přiřazen oběd č. 1. Změnu na oběd č. 2 si provádí sám, na stejném místě jako přihlášení nebo odhlášení stravy.


Jednorázové polystyrenové nádoby na jídlo

se hradí hotově 15,- Kč u výdeje jídla. Cena zahrnuje 1ks polévkové + 1ks dvojdílné přílohové polystyrenové nádoby. Tuto možnost nabízíme z důvodů zdravotních i ekologických pouze k nahodilému použití.


Oběd do jednorázové nádoby

povoluje vedoucí ŠJ pouze první den nemoci, kdy strava nemohla být včas odhlášena. Další dny nemoci je žák povinen stravu odhlásit, jinak je účtována plná cena:

 • snídaně a přesn. 54,00 Kč /29,- potraviny + 25,00 režijní náklady/ 
 • oběd 60,00 Kč /35,00 potraviny + 25,00 režijní náklady/
 • svačina a večeře 66,00 Kč / 41,00 potraviny + 25,00 režijní náklady/

Oběd z jednorázové nádoby je nutné neprodleně spotřebovat.


Doba výdeje

je pevně stanovena a je podřízena organizačním potřebám školy. Změny výdejní doby jsou s časovým předstihem oznamovány na nástěnce školní jídelny.

Doba výdeje pro žáky a zaměstnance školy:

snídaně, přesnídávka 6.45 7.15
oběd
11.00 13.15
svačina, večeře 17.00 17.30

 

Doba výdeje pro cizí strávníky:

oběd 10.15 – 10.30 Diakonie
10.30 – 11.00 ostatní cizí strávníci
večeře 17.30 17.45


Doba uzamknutí školní jídelny

13.45 – 17.00 hod
18.00 – 7.00 následujícího pracovního dne


Organizace výdeje jídel

Výdej jídel probíhá ve výše stanovenou dobu. Je určen pro strávníky, kteří mají objednané jídlo a děje se tímto způsobem:

 • před vstupem do školní jídelny se každý vcházející chrání rouškou a desinfikuje ruce
 • přicházející strávník dodržuje bezpečný odstup a postaví se do řady po levé straně jídelny
 • s tímto bezpečným odstupem postupuje směrem k výdejnímu pultu
 • po evidenci karty ve snímači na výdejním pultě si odebere tác s připraveným jídlem a příborem, případně nápojem nebo ovocem podle jídelního lístku
 • tác s jídlem si odnese ke stolu
 • rouška se sundává z úst až u stolu, pouze na jídlo
 • neprodleně po skončení jídla si opět nasadí roušku a odnese podnos s použitým nádobím k okénku k tomu určenému umístěnému napravo čelní strany jídelny
 • po odchodu z jídelny se doporučuje opět desinfikovat ruce
 • z jídelny je zákaz vynášení a donášení školního a jakéhokoliv dalšího nádobí.

Stravující se dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a mají na paměti nebezpečí úrazu. Při svém počínání šetří vybavení školní jídelny.

Pedagogický dozor zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků po dobu výdeje školních jídel, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.

První pomoc zabezpečuje v případě potřeby pedagogický dozor. Nejbližší lékárnička a telefon je ve školní kuchyni.

Hasicí přístroj je umístěn na čelní stěně školní jídelny.

 

Jídelní lístek je aktualizovaný vedoucí ŠJ a je umístěný

 • na nástěnce školní jídelny v celém znění

 • v PC boxu ve školní jídelně - orientačně, omezen prostorem PC programu
 • na www.strava.cz, číslo zařízení 3043 – orientačně, omezen prostorem PC programu


Úřední doba
vedoucí školní jídelny: 10.45 – 11.45 hodin,
                                                     12.15 – 13.00 hodin.

 

Strávníci jsou seznámeni s Vnitřním řádem školní jídelny:

 • vyvěšením na nástěnce ŠJ
 • na www.spsstavvm.cz
 • průběžně, osobní informací vedoucí ŠJ ve třídách nebo v kanceláři ŠJ.


Strávníci mají právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona 561/2004 Sb.
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na porci jídla odpovídající normativu
 • na dostatek času pro konzumaci jídla
 • na kulturní prostředí stolování


Strávníci jsou povinni
Vnitřní řád školní jídelny dodržovat.

 

 

Vypracovala:        Masaříková Marcela, ved. školní jídelny

Schválila:             Ing. Mikuláštíková Jindra, MBA, ředitelka školy    

 

Valašské Meziříčí dne  1. 5. 2021

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Nástup na DM po hlavních prázdninách 2022

UPOZORNĚNÍ »

Mosty ze špejlí

zpráva ze školní akce »

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro obor Stavebnictví (distanční studium)

pro školní rok 2022/2023, distanční studium zkrácené »

Stavba roku Zlínského kraje 2021

ocenění a úspěchy našich žáků »

Opravné, komisionální a doplňkové klasifikační zkoušky za 2. pololetí

za 2. pololetí školního roku 2021/2022 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek