Cesta: Informace o škole » Školní jídelna


Přihlášení, odhlášení stravy nebo změnu hlavního jídla,

si strávník může provést do 10.30 hod. na následující den těmito způsoby:

 • na internetových stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 3043 (tento způsob je funkční až po nahlášení uživatelského jména vedoucí ŠJ)
 • osobně u vedoucí ŠJ, v době úředních hodin kanceláře ŠJ (10.45 – 11.45, 12.15 – 13.00)

Označování alergenů na jídelním lístku a seznam alergenů

ke stažení: Alergeny.pdf


Vnitřní řád školní jídelny

Tento vnitřní řád školní jídelny je zpracován na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., v souladu s vyhláškou 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. a vyhlášky 84/2005 Sb., která stanovuje náklady, úhrady a podmínky pro zvýhodněné hlavní jídlo zaměstnance školy.

 

Obsah

A. Rozsah činnosti školní jídelny

B. Ceny jídel

C. Způsob úhrady stravného

D. Ubytování a jeho úhrada

E. Evidence výdeje jídel - karty, čipy

F. Změna jídla - přihlášení, odhlášení nebo změna hlavního jídla

G. Jídlo s sebou

H. Doby výdeje jídel, uzamknutí ŠJ a úřední hodiny kanceláře ŠJ

I. Organizace a bezpečnost provozu ve školní jídelně

J. Jídelní lístek

K. Postup přihlášení se ke stravování

L. Poučení o právech a povinnostech

M. Kontakt

 

A. Rozsah činnosti školní jídelny

Školní jídelna zabezpečuje:

1. Stravování žáků

 • obědy žáků školy
 • celodenní stravovánížáků ubytovaných na DM (snídaně, svačina, oběd, svačina, první večeře, druhá večeře)

2. Stravování zaměstnanců školy v průběhu jejich pracovní směny a důchodců školy,

které se řídí Vyhláškou MF č. 84/2005 SB. a Kolektivní smlouvou školy.

3. Doplňkovou činnost

Doplňková činnost zahrnuje ostatní strávníky v rámci doplňkové činnosti školy. Z hygienických důvodů nabízíme těmto cizím strávníkům jídlo prioritně na talíř.

V případě nenadálé časové tísně strávníka vydáváme do jednorázové nádoby na přenos jídla.

 

B. Ceny jídel

Výši finančního normativu sleduje a upravuje vedoucí školní jídelny v souladu s novelou vyhlášky 463/2011Sb. o školním stravování s ohledem na cenové relace potravin a zásady správné výživy. Výši finančního normativu schvaluje ředitel školy. Od výše finančního normativu se odvíjí ceny jídel. Cena hlavního jídla zaměstnance školy je v souladu s vyhláškou 84/2005 Sb. Na závodní stravování a doplňkovou činnost ŠJ se vztahuje DPH.

Ceny jídel platné od 1. srpna 2020

Druhžácistravování
DPH 10%
cizí strávníci
zaměstnanci + přísp. FKSPšk. důchodcina talíř
10% DPH
Diakonie
15% DPH
snídaně
svačina
29,-
oběd 35,- 24,- 39,- 75,- 80,-
svačina
I. večeře
41,- 19,-
II. večeře 15,-

 

C. Způsob úhrady stravného

Strava se hradí zálohově na následující měsíc s průběžným vyúčtováním přeplatků a nedoplatků povolením k inkasu z bankovního účtu pro číslo účtu ŠJ: 6839350257/0100

Inkaso z účtu probíhá okolo 15. dne v měsíci. Po přijetí platby na účet ŠJ je strávník přihlášený k odebírání stravy na následující měsíc.

 

D. Ubytování a jeho úhrada

Poplatek za ubytování hradí žáci ubytovaní na DM zároveň se stravným. Výši určuje ředitel školy. Měsíční úhrady stanovuje vedoucí DM v souladu s Vnitřním řádem DM.

 

E. Evidence výdeje jídel - karty, čipy

1. Žáci - ISIC průkaz slouží k evidenci jídel žáků u výdeje. Cena průkazu je 350,- Kč.

Postup pro vyřízení ISIC průkazu:

 • zaslání fotografie ve formátu jpg RNDr. Martinu Dvořákovi - dvorak@spsstavvm.cz
 • úhrada 350,- Kč na účet školy: 9132-851/0100 (variabilní symbol: 1, do poznámky: třída, jméno, ISIC)

2. Zaměstnanci

 • ITIC, ALIVE - zařizuje RNDr Martin Dvořák - dvorak@spsstavvm.cz nebo
 • čip - obdrží za zálohovou úhradu 150,- Kč v kanceláři školní jídelny

3. Cizí strávníci a důchodoví zaměstnanci školy - čip - obdrží za zálohovou úhradu 150,- Kč v kanceláři školní jídelny

 

F. Změna jídla - přihlášení, odhlášení nebo změna hlavního jídla

Přihlášení, odhlášení stravy nebo změnu hlavního jídla si strávník může provést do 10.30 hod. na následující den těmito způsoby:

 • na internetových stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 3043 (tento způsob je funkční až po nahlášení uživatelského jména vedoucí ŠJ)
 • osobně u vedoucí ŠJ, v době úředních hodin kanceláře ŠJ (str. 4)

Výběr obědu ze dvou druhů hlavních jídel

Stravujícímu je po přihlášení automaticky přiřazen oběd č. 1. Změnu na oběd č. 2 si strávník provádí sám na stejném místě jako přihlášení nebo odhlášení stravy, nejpozději do 10.30 hod. na následující den.

 

G. Jídlo s sebou

Jednorázové nádoby na jídlo se hradí hotově 15,- Kč u výdeje jídla.

Cena zahrnuje 1ks polévkové + 1ks dvojdílné přílohové nádoby.
Tuto možnost nabízíme z důvodů zdravotních i ekologických pouze k nahodilému použití.

Oběd do jednorázové nádoby žákům povoluje vedoucí ŠJ pouze první den nemoci, kdy strava nemohla být včas odhlášena.

Další dny nemoci je žák povinen stravu odhlásit, jinak je účtována plná cena:

 • snídaně a svačina 54,00 Kč (29,00 Kč potraviny + 25,00 Kč režijní náklady)
 • oběd 60,00 Kč (35,00 Kč potraviny + 25,00 Kč režijní náklady)
 • svačina a první večeře 66,00 Kč (41,00 Kč potraviny + 25,00 Kč režijní náklady)
 • druhá večeře 40,00 Kč (15,00 Kč potraviny + 25,00 Kč režijní náklady)

Oběd z jednorázové nádoby je nutné neprodleně spotřebovat.

 

H. Doby výdeje jídel, uzamknutí ŠJ a úřední hodiny kanceláře ŠJ

Doba výdeje je pevně stanovena a je podřízena organizačním potřebám školy.

Změny jsou s časovým předstihem oznamovány na nástěnce školní jídelny.

1. Doba výdeje pro žáky a zaměstnance školy

Snídaně, svačina 6.45 - 7.15
Obědy 11.00 - 13.15
Svačina, večeře 17.00 - 17.30

    Doba výdeje pro cizí strávníky:


Obědy 10.30 - 11.00

Večeře              
17.30 - 17.45

2. Doba uzamknutí školní jídelny:

     13.45 - 17.00

     18.00 - 7.00 následujícího pracovního dne

3. Úřední hodiny kanceláře ŠJ:

     10.45 - 11.45

     12.15 - 13.00

 

I. Organizace a bezpečnost provozu ve školní jídelně

Výdej jídel probíhá ve výše stanovenou dobu. Je určen pro strávníky, kteří mají objednané jídlo, probíhá tímto způsobem:

 • přicházející strávník dodržuje bezpečný odstup a postaví se do řady po levé straně jídelny
 • postupuje směrem k vozíku s podnosy a příbory
 • postupně si odebere podnos, příbor a polévku
 • po evidenci karty (čipu) ve snímači na výdejním pultě si odebere předem zvolené hlavní jídlo a odchází od výdejního pultu
 • sám si načepuje nápoj z nádob připravených na nápojovém stole v přední části jídelny do sklenice odebrané ze zásobníku na stejném místě
 • podnos s jídlem si odnese ke stolu
 • neprodleně po skončení jídla odnese podnos s použitým nádobím k okénku k tomu určeném, umístěném napravo čelní strany jídelny
 • z jídelny je zákaz vynášení a donášení školního a jakéhokoliv dalšího nádobí
 • stravující se dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a mají na paměti nebezpečí úrazu
 • při svém počínání šetří vybavení školní jídelny.

Pedagogický dozor zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků po dobu výdeje školních jídel, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.

První pomoc zabezpečuje v případě potřeby pedagogický dozor. Nejbližší lékárnička a telefon je ve školní kuchyni.

Hasicí přístroj je umístěn na čelní stěně školní jídelny.

 

J. Jídelní lístek

Jídelní lístek je aktualizovaný vedoucí ŠJ a je umístěn

 

K. Postup přihlášení se ke stravování

 • vyplnit tiskopis Přihláška ke stravování (ke stažení na www.spsstavvm.cz nebo osobně k vyzvednutí v kanceláři ŠJ)
 • povolit inkaso ze svého účtu ve prospěch účtu ŠJ 683 935 0257/0100
 • seznámit se s Vnitřním řádem školní jídelny
 • podepsanou Přihlášku ke stravování doručit do kanceláře ŠJ (emailem na m.masarikova@spsstavvm.cz nebo osobně)
 • zřídit ISIC průkazku (žáci), případně čip (ostatní)

 

L. Poučení o právech a povinnostech

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, jsou seznámeni s Vnitřním řádem ŠJ:

 • vyvěšením na nástěnce ŠJ
 • na www.spsstavvm.cz
 • průběžně, osobní informací vedoucí ŠJ ve třídách nebo v kanceláři ŠJ

Seznámení s dokumentem potvrdí podpisem na tiskopise „Přihláška ke stravování"

Strávníci mají právo

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona 561/2004 Sb.
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na porci jídla odpovídající normativu
 • na dostatek času pro konzumaci jídla
 • na kulturní a bezpečné prostředí stolování, při zajištění podmínek bezpečnosti a  ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (viz. Školní řád).

Strávníci jsou povinni se řídit Vnitřním řádem školní jídelny v souladu se Školním řádem včetně dodržování hygienických opatření v době mimořádných událostí (viz. Školní řád).

 

M. Kontakt

Kancelář ŠJ: m.masarikova@spsstavvm.cz

telefon: 571 751 026

osobně: kancelář ŠJ

 

 

Vypracovala: Masaříková Marcela
                     vedoucí školní jídelny

 

Schválila: Ing. Mikuláštíková Jindra, MBA
               ředitelka školy

 

Valašské Meziříčí dne 1. září 2023

 


 

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Zahájení školního roku pro maturitní obory

v pondělí 4. 9. 2023 v 8.00 hod. »

Rozloučení se školním rokem 2022/23

a už se těšíme na prázdniny,... »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2023/2024 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek