Cesta: Projekty a aktivity » Zdravě fungující kolektiv


Projekt na podporu prevence proti patologickým jevům

Název projektu: Zdravě fungující kolektiv
Číslo projektu: PF07-15DT2/024
Žadatel: SPŠS Valašské Meziříčí
Rozpočet projektu celkem: 82 920,- Kč
Datum zahájení: 1. 1. 2015
Datum ukončení: 31. 12. 2015
Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit stabilní základy sociální skupiny ve třídním kolektivu, pomoci žákům, aby se vzájemně rychleji seznámili a získali příležitost pracovat společně. Projekt je připraven pro žáky 1. a 2. ročníků, a to pomocí stmelovacího kurzu a interaktivních besed s navazujícími třídnickými hodinami. Dalším důležitým cílem je proškolení vyučujících v oblasti práce s třídním kolektivem a práce s žáky s SPU a  SPCH. Program je součástí minimálního preventivního programu školy.

Projekt Zdravě fungující kolektiv je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit kolektiv. Program slouží k tomu, aby se spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a s jejich učiteli, a abychom získali lepší přehled o fungování třídy. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat kamarády v přírodě nebo při hře, než jen při výuce. Po přechodu ze základní na střední školu jsou na žáky kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě tento projekt jim pomůže se rozkoukat, vytvořit nové kamarádské vazby a pracovat společně na úkolech, poznat nové vyučující a hlavně třídního učitele z jiné stránky než jen za katedrou. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem projektu je tedy nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Přinese studentům výhodu, která jim usnadní vzájemnou spolupráci, zvládat nároky školy a vytvářet hlubších přátelské vztahy, které často přetrvávají i v dospělosti. Program je v návaznosti na projektové třídnické hodiny. Společný strukturovaný prostor setkání třídy s třídním učitelem mimo běžnou vyučovací hodinu je velmi důležitý, a to ve všech ročnících školní docházky. Smyslem projektových třídnických hodin je zmapování atmosféry v kolektivu i k řešení aktuálních organizačních záležitostí, hovoří se o vzájemných vztazích, žáci mohou vyjadřovat názory a dojmy na chod školy, učí se tolerovat názory spolužáků. Žáci jsou tak stavěni do rolí, se kterými se setkávají v běžném životě a získávají tak důležité zkušenosti.

Tento program umožňuje vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, pomáhá žákům odolávat sociálnímu tlaku, vede žáky ke zdravému životnímu stylu, osvojení a rozvoji sociálně emočních dovedností a kompetencí. Pomáhá konstruktivně zvládat konflikty a zátěžové situace, zvyšuje zdravé sebevědomí a sebehodnocení, posiluje odvahu, pomáhá stanovovat reálné cíle, zvládat úzkosti a stres apod. Program je koncipován pro podporu zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity). Zdravě fungující kolektiv tvoří jedinci, kteří se zdravě seberealizují také v oblasti partnerských vztahů na úrovni kamarádství, přátelství a v jejich věku často už i lásky.
Druhou cílovou skupinou jsou vyučující a třídní učitelé SPŠS Valašské Meziříčí. Snahou třídního učitele by mělo být, aby ve třídě panovala pohoda, aby se vytvořilo pozitivní klima pro školní práci. Žáky pak ve studiu nic neruší a prožívají obohacující interpersonální vztahy. Každodenní přirozená diagnostická činnost učitele může přinést zjištění, že se ve třídě vyskytují problémy, které je třeba řešit. Mohou být narušeny vztahy mezi žáky, problémem může být i vztah třídy k některému učiteli či učitelům. Taková situace může výrazně narušit kohezi třídy a nepříznivě se projeví i v oblasti vzdělávání. Aktivita pro ně slouží k zlepšení práce s třídou a prohloubení jejich znalostí a schopností.

Zdůvodnění potřebnosti:

Projekt Zdravě fungující kolektiv je složen z 9 aktivit, které proběhnou ve 3 etapách. Všechny aktivity jsou buď v návaznosti na projektové třídnické hodiny, nebo jsou přímo s účastí třídního učitele případně dalších pedagogů školy. Součástí programu je i proškolení pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů (práce s žáky s SPU a  SPCH) a v oblasti práce s třídním kolektivem.

První etapa proběhne v průběhu měsíců duben - červen. Aktivita zahrnuje interaktivní besedy na téma Vztahy ve třídě, Team building, Sex a vztahy trochu jinak, Kyberšikana a Antikoncepce. Besedy zorganizují nezisková organizace studentský klub Most Valašské Meziříčí, Poradna pro ženy a dívky Rožnov p. R a terénní sociální pracovník Vsetín. Besedy se uskuteční v kmenové třídě nebo v klubovně Most, po ní proběhne projektová třídnická hodina, se zaměřením se na rozbor besedy, žáci mohou vyjadřovat názory a dojmy, učí se tolerovat názory spolužáků.

Druhá etapa proběhne v průběhu měsíců červen-listopad, pro pedagogické pracovníky. Aktivita zahrnuje dva semináře, které proškolí pedagogické pracovníky v oblasti práce s žáky se SPU a SPCH a práce s třídním kolektivem. Semináře budou pod záštitou Madio Zlín.

Třetí etapa proběhne v měsících září a říjen. Aktivity budou probíhat částečně ve školním prostředí - přímo v kmenové třídě, a částečně v přírodě, žáci budou jednu noc v chatové osadě Bystřička. Jedna aktivita zahrnuje interaktivní besedu na téma Šikana, tu zorganizuje studentský klub Most a návštěvu klubu deskových her VRTULE Val. Meziříčí. Druhá aktivita zahrnuje stmelování kolektivu v přírodním prostředí. Aktivity jsou zaměřené na prohloubení vzájemného poznání mezi žáky, hlubší poznání třídního učitele, nastartování spolupráce mezi žáky, řešení konfliktů při skupinové práci, zvládání náročných situací a rozvoj důvěry. V závěru zformulují spolu s třídním učitelem základní pravidla třídy. Většina aktivit za přítomnosti třídního učitele budou organizovány společností PKLODE s.r.o.

 

Realizace projektu

Plánované aktivity projektu:

1. Interaktivní beseda a projektová třídnická hodina, 2. roč.     Duben 2015  -  Červen 2015
2. Interaktivní beseda a projektová třídnická hodina, 2. roč.     Duben 2015  -  Červen 2015
3. Interaktivní beseda a projektová třídnická hodina, 1. roč.     Duben 2015  -  Červen 2015
4. Interaktivní beseda a projektová třídnická hodina, 2. roč.     Duben 2015  -  Červen 2015
5. Interaktivní beseda a projektová třídnická hodina, 2. roč.     Duben 2015  -  Červen 2015
6. Seminář pro pedagogické pracovníky práce s třídním kolektivem, vedení třídnických hodin    Květen 2015  -  Červen 2015
7. Interaktivní beseda a projektová třídnická hodina, návštěva VRTULE - 1. roč   Září 2015  -  Říjen 2015
8. Stmelovací aktivity a třídnická hodina pro zhodnocení stmelovacího kurzu       Září 2015  -  Říjen 2015
9. Seminář pro pedagogické pracovníky - práce s žáky se specifickou poruchou učení a poruchou chování     Říjen 2015  -  Prosinec 2015

Počty účastníků:
Ročníky:      A1, SA1, T1                  79 žáků
1. ročníky:   Předpoklad                   60 žáků
Ročníky :     KI2, Ts2, Tr2, MsMZ2    86 žáků
Ročníky:      A2, T2, S2                    90 žáků
CELKEM: 315 žáků
Pedagogové: 15 pedagogů

 


Aktuální akce

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory

pro školní rok 2024/2025 »

Termíny zkoušek profilové části MZ a způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací

pro podzimní zkušební období 2024 »

Informace pro rodiče a žáky budoucího 1. ročníku

školní rok 2024/2025 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:Odakz na Facebook   Odkaz na Instagram

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491

RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz

Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz

halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek