Cesta: Domov mládeže » Dokumenty » Kritéria přijetí na DM při SPŠ stavební Valašské Meziříčí


Kritéria pro přijímání žáků do domova mládeže 

O umístění žáka do DM rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky podané ve stanoveném termínu zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Přihláška se podává na každý školní rok. Dle § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, o umisťování a ubytování žáků DM rozhoduje ředitelka SPŠ stavební Valašské Meziříčí (z pověření ředitelky školy zástupkyně pro výchovnou a ubytovací činnost). Na ubytování v DM není právní nárok.

Ubytování je žákům poskytnuto vždy na jeden školní rok a není správním aktem.

Obecně platná kritéria pro přijetí žáků do domova mládeže. Podle § 4, odst. 1, vyhlášky č. 108/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 436/2010 se při umisťování žáků do domova mládeže přihlíží:

Sociální poměry žáka (sirotek, polosirotek)

20 bodů

Studijní nebo učební obor vyučovaný na SPŠS VM, patřící mezi nedostatkové na trhu práce

10 bodů

Student  SPŠS VM 1. ročníků

20 bodů

Student  SPŠS VM 2. ročníků

10 bodů

Student  SPŠS VM 3. ročníků

5 bodů

Student  SPŠS VM 4. ročníků, nástavbového studia a studenti sekundárního studia

0 bodů

Vzdálenost a dostupnost trvalého bydliště:

do 30 km bez přestupu

0 bodů

do 30 km s přestupem

5 bodů

nad 30 km

10 bodů

Účast na odborných a sportovních soutěžích za SPŠS VM

5-10 bodů

Předchozí chování na DM (Např. – bodování pokojů, výchovná opatření,aktivní činnost v rámci DM,...)

až 20 bodů

Nebudou přijati tito žáci:

- žáci, kteří neuhradili platby za ubytování a stravování ve stanoveném termínu,

- žáci s kázeňskými postihy v uplynulém školním roce,

- žáci, kteří mají problémy s odběrem celodenní stravy v ŠJ.

 

Termíny podání přihlášky a vyrozumění o umístění či neumístění v DM:

- termín pro podání přihlášky: do 31. května

- vyrozumění o umístění či neumístění žáka do DM: rozeslání rozhodnutí: do 30. června

Žáci SPŠ stavební Valašské Meziříčí, kteří budou přijati do školy v jiných termínech nebo během školního roku a žáci jiných středních škol si mohou podat žádost okamžitě do DM po vyrozumění o přijetí na školu, ale jejich žádosti bude vyhověno pouze v případě, že bude volná ubytovací kapacita.

 Ukončení ubytování žáků v domově mládeže v průběhu školního roku: 

V průběhu školního roku může být žákům ukončeno ubytování v domově mládeže na základě:

- písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka,

- písemné žádosti žáka zletilého,

- opakovaného nedodržení řádného termínu uhrazení úplaty za ubytování nebo stravování,

- vyloučení z domova mládeže dle § 31, odst. 2 a 4, zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění.

Při ukončení ubytování v DM bude vždy písemně vyrozuměn zákonný zástupce žáka.

Vypracovala: Ing. Iva Halaštová, zástupkyně ředitelky

Schválila: Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA, ředitelka SPŠ stavební Valašské Meziříčí 

 

 

 


Přílohy ke stažení


Aktuální akce

Zrušení mimořádného opatření za dne 19. června 2020

s účinností od 1. 7. 2020 »

Vydání vysvědčení pro 1.–3. ročník maturitních oborů a 1.–2. ročník učebních oborů

30. 6. 2020 »

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

pro školní rok 2020/2021 »

Mimořádné opatření MZ ČR o omezení provozu škol a školských zařízení

s účinností ode dne 27. června do 30. června 2020 »

Mimořádné opatření MZ ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

s účinností od 22. 6. 2020 »

Intranet

Přihlášení do intranetu:

Rychlý kontakt

Adresa: Máchova 628/10
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00843491
IZO: 000843491
RED_IZO: 600018164

Tel.: +420 571 751 011
ID datové schránky: a2hiatx

E-mail: skola@spsstavvm.cz
Web: www.spsstavvm.cz
Redakční rada:
dvorak@spsstavvm.cz

sadilkova@spsstavvm.cz
halastova@spsstavvm.cz
poboril@spsstavvm.cz